Header image

Besluiten lijst

De Besluiten Lijst is opgesteld om besluiten vast te stellen binnen de vereniging die niet HR of Statuten relevant zijn. De besluiten in deze lijst zijn dan ook ondergeschikt aan het HR en de Statuten. Het is de taak van het bestuur om deze lijst na iedere ALV te updaten aan de hand van de besluiten die genomen zijn gedurende die ALV.

6. MeerJarenBeleidsPlan

Dit meerjarenbeleidsplan (MJBP) is opgesteld in het najaar van 2018 waarin de visie en missie van de vereniging opnieuw zijn geformuleerd. Bovendien is een drietal speerpunten opgesteld om structuur en overzicht te bieden voor de komende vijf jaren. Nadat het doel van elk speerpunt is toegelicht, wordt de realisatie hiervan behandeld. Het document wordt afgesloten met de huidige situatie en de gewenste veranderingen in 2023, waarin de realisatie concreter wordt uitgewerkt. Besturen dienen hun beleidsplan af te stemmen op dit MJBP om zo de opgestelde speerpunten gerealiseerd te hebben voor het einde van 2023. Dit dient jaarlijks geëvalueerd te worden.

Het volledige MJBP is goedgekeurd als besluit en kan hier gevonden worden. (16-01-2019)

5. Eerdere besluiten

Op de ALV van 16-01-2019 was de besluitenlijst niet meer up to date. Om deze up to date te maken zijn alle besluiten die genomen zijn voor de ALV van 16-01-2019 ongeldig verklaard. (16-01-2019)

4. Contributie

De jaarlijkse contributie voor lidmaatschap van de ESAC wordt door de ALV gewijzigd op voorstel van het bestuur. De laatste wijziging is geweest op 20 maart 2018. Sinds 20 maart 2018 gelden daarom de volgende tarieven voor het lidmaatschap:

  • Leden: 30 euro per jaar

  • Buitengewoon leden: 30 euro per jaar

  • Reünisten: 30 euro per jaar

  • Lidmaatschap vanaf augustus: 15 euro

(20-03-2018, opnieuw ingehamerd: 16-01-2019)

3. Eigen risico gehuurde motorvoertuigen bij ESAC

Het is gebleken dat er behoefte is aan een duidelijk reglement omtrent schade bij gehuurde motorvoertuigen. De reden hiervoor is om chauffeurs meer zekerheid te bieden wanneer zij een gehuurd voertuig besturen.

Om deze zekerheid te kunnen geven zal het eigen risico afgekocht moeten worden. Dit is niet altijd mogelijk bij het verhuurbedrijf, daarom kan er een verzekering worden afgenomen in het geval dat het eigen risico wordt aangesproken.

Dit betekend dat de verantwoordelijke (KlimCo of commissie) kijkt of het eigen risico volledig kan worden afgekocht. Is dat niet mogelijk of te duur dan wordt er een verzekering om het eigen risico te dekken gekocht (rond 6 euro per dag). Bij deze verzekering is het niet nodig om het eigen risico te verminderen. (30-11-2017, opnieuw ingehamerd: 16-01-2019)

2. Buitengewoon lidmaatschap

Om te voorkomen dat er in de toekomst weer een situatie komt waarin de leden niet juist ingedeeld zijn wordt de termijn voor buitengewoon lid 1 jaar. In oktober/november zal er ieder jaar een mededeling komen aan de buitengewoon leden dat ze per 1 januari reünist worden. Tenzij er verlenging wordt aangevraagd bij het bestuur en dat het bestuur die aanvraag inwilligt. Als de aanvraag afgekeurd wordt en de aanvrager is het daar niet mee eens kan er protest ingediend worden bij de eerstvolgende ALV. Reünisten die weer buitengewoon lid wensen te worden kunnen dit kenbaar maken bij het bestuur (29-04-2015, opnieuw ingehamerd: 16-01-2019)

1. Erelid/Lid van Verdienste

Notulen ALV m.b.t. Voorstel Erelid/Lid van Verdienste (wijziging op het voorstel). Om leden die zich buitengewoon voor de ESAC hebben ingezet te kunnen bedanken, wordt er voorgesteld om ze Erelid of Lid van Verdienste te maken. Tot nu toe waren alleen de oprichters Erelid. Verder is het Erelidmaatschap voor 10 jaar en niet permanent (zie statuten artikel 5 lid 4), de oprichters zijn hier al voorbij maar zijn nu nog steeds Erelid. Voor de oprichters kan misschien ook een uitzondering gemaakt worden en ze permanent Erelid maken.

Het voorstel is op de wisselings ALV van het 26e naar het 27e eind 2002 unaniem goed gekeurd. Het geeft een oplossing op veel discussies die in de voorgaande jaren gevoerd zijn.


Voorstel Erelid/Lid van Verdienste

Om leden die zich buitengewoon voor de ESAC hebben ingezet te kunnen bedanken, wordt er voorgesteld om ze Erelid of Lid van Verdienste te maken.

Om erelid te kunnen worden moet je geen actieve ESAC'er meer zijn. Dit houdt in dat je geen gewoon- of buitengewoon lid meer kan zijn. Reunisten kunnen natuurlijk wel erelid worden.

Ereleden betalen geen contributie. Ereleden kunnen op de eerste ALV in het lustrumjaar worden aangedragen door het bestuur, of minimaal 5 gewone- en/of buitengewone leden (zie huishoudelijk reglement van de ESAC (gewijzigde versie 28-01-1997), alinea 6). De ALV stemt dan over het voorstel. Bij een meerderheid van minimaal 2/3 van de stemmen wordt de voorgedragen persoon erelid. Het erelid wordt pas op de Dies van het lustrumjaar officieel tot erelid benoemd.

Ereleden worden voor onbepaalde tijd benoemd (zie statuten artikel 5 lid 4). Tot nu toe zijn alleen de oprichters van de ESAC Erelid.

Omdat de stap om iemand tot erelid te benoemen eigenlijk te groot is (alleen de oprichters van de ESAC zijn ereleden) bestaat er het plan om leden "Lid van verdienste" te kunnen maken.

Leden van verdienste kunnen net zoals ereleden aangedragen worden door het bestuur of minimaal 5 gewone- en/of buitengewone leden. Dit kan op elke ALV gebeuren. De ALV stemt dan over het voorstel. Bij een meerderheid van minimaal 2/3 van de stemmen wordt de voorgedragen persoon lid van verdienste. Het voorgedragen lid is dan ook direct vanaf dat moment lid van verdienste. Leden van Verdienste worden tijdens de ALV benoemd. Een Lid van Verdienste kan lid zijn, maar moet ook nog gewoon contributie betalen. Lid van verdienste ben je voor 5 jaar. Dit is een eenmalige benoeming die niet verlengd kan worden.

Bij het aandragen van ereleden of leden van verdienste wordt vanzelfsprekend een verklaring verwacht van diegenen die de persoon aandragen.

Als dit voorstel wordt aangenomen wordt dit gezien als een verandering in het huishoudelijk reglement van de ESAC. Dit zal dan dus ook aangepast worden. (01-02-2003, opnieuw ingehamerd: 16-01-2019)