Header image

Statuten

AFSCHRIFT

van de akte houdende

STATUTENWIJZIGING VERENIGING


Betreffende:
de te Eindhoven gevestigde en aldaar aan de Onze Lieve Vrouwestraat 1 (5612AW) kantoorhoudende vereniging: "Eindhovense Studenten Alpen Club"

Akte de dato 6 december 1994


 

U33721E1 Ed/es

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

 

Heden, zes december negentienhonderdvierennegentig, verscheen voor mij, Mr Jan Piet van Harseler, kandidaatnotaris, wonende te Amsterdam, hierna te noemen: notaris, als plaatsvervanger waarnemende het kantoor van Mr Klaas Eelco Jan Dijk, notaris te Amsterdam:

mevrouw Mr Elisabeth Maria Stigter, kandidaat-notaris, wonende te 2011 XN Haarlem, Gasthuisstraat 3f, geboren te Voorburg op achttien februari negentienhonderdvijfen zestig, rijbewijsnummer: 3017148276, ongehuwd, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de heer Peter Baithasar Klimbie, student, wonende te 5641 LB Eindhoven, Otterstok 8, geboren te Geldrop op zeventien april negentienhonderdnegenenzestig, ongehuwd, die deze volmacht verstrekte in zijn hoedanigheid van voorzitter van de te Eindhoven gevestigde en aldaar aan de Onze Lieve Vrouwestraat 1 (5612 AW) kantoorhoudende vereniging:

"Eindhovense Studenten Alpen Club", tot het verlenen van welke volmacht de volmachtgever bevoegd is op grond van het in artikel 19 lid 4 van de statuten van de vereniging bepaalde en welke volmacht strekt ter uitvoering van het besluit van de algemene vergadering van de vereniging, genomen in haar op twintig december negentienhonderddrieennegentig te Eindhoven gehouden vergadering. Van gemelde volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken uit een aan deze akte gehechte onderhandse akte van volmacht.

De komparante, handelend als gemeld, verklaarde:

-- dat in voormelde vergadering is besloten de statuten van de vereniging te wijzigen en de gewijzigde statuten, zoals hierna vermeld, op te nemen in een notariele akte;

-- dat de statuten van de vereniging met ingang van de dag na heden luiden als volgt:

 

NAAM

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: EINDHOVENSE STUDENTEN ALPEN CLUB. De naam mag worden afgekort tot: ESAC.

ZETEL

Artikel 2.

De vereniging is gevestigd te Eindhoven.

VERENIGINGSJAAR

Artikel 3.

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. Het boekjaar van de vereniging valt samen met het verenigingsjaar.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 4.

De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen van de bergsport te bevorderen, waarbij het berglandschap niet nodeloos mag worden belast. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 1. het verzorgen van instruktie-bijeenkomsten;
 2. het organiseren van cursussen of het verlenen van medewerking bij het organiseren ervan;
 3. het onderhouden van een materiaaldepot;
 4. alle andere wettige middelen die het doel beogen.

LEDEN, BUITENGEWONE LEDEN EN ERELEDEN

Artikel 5.

 1. Leden van de vereniging kunnen zijn zij, die een opleiding volgen aan een instelling voor wetenschappelijk of hoger beroepsonderwijs en andere, naar het oordeel van de algemene vergadering, daaraan gelijk te stellen personen. Leden die in de loop van een verenigingsjaar deze opleiding beëindigen, blijven gedurende dat verenigingsjaar nog lid van de vereniging.
 2. Het bestuur houdt een register aan, waarin de namen en adressen van alle leden, buitengewone leden, ereleden en begunstigers zijn opgenomen.
 3. Buitengewone leden zijn geen leden in de zin der wet. Zij hebben aan het bestuur de wens te kennen gegeven om als buitengewoon lid toegelaten te worden.
 4. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging daartoe door de algemene vergadering zijn benoemd voor onbepaalde tijd.

BEGUNSTIGERS

Artikel 6.

 1. De vereniging kent begunstigers.
 2. Begunstigers kunnen zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn erkend en die de vereniging jaarlijks financieel steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum-bijdrage.
 3. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 4. Opzegging namens de vereniging kan te allen tijde door het bestuur geschieden zonder opgave van redenen.

TOELATING

Artikel 7.

 1. Aanmelding als lid geschiedt schriftelijk op een door het bestuur vastgesteld formulier.
 2. Het bestuur beslist omtrent de toelating.
 3. Bij toelating wordt het lid ingeschreven in het ledenregister.
 4. Afwijzing van een aanmelding geschiedt door het bestuur per aangetekende brief. De afgewezene heeft tot een maand nadat hij daarvan kennis had kunnen nemen de gelegenheid om tegen de afwijzing in beroep te gaan. Op het beroep wordt beslist door de eerstvolgende algemene vergadering die alsnog tot toelating kan besluiten.

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN EN BUITENGEWONE LEDEN

Artikel 8.

 1. Alle leden die niet geschorst zijn, hebben stemrecht.
 2. Buitengewone leden hebben dezelfde rechten en plichten als de leden, behoudens stemrecht, en passief kiesrecht voor bestuursfuncties. Waar in de statuten gesproken wordt van leden zijn hieronder tevens buitengewone leden begrepen, met uitzondering van die bepalingen betrekking hebbende op stemrecht en passief kiesrecht voor bestuursfuncties.
 3. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaar- lijkse contributie, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen geheel of gedeeltelijke ontheffing van de bijdrage te verlenen.
 4. Een geschorst lid verliest voor de duur van de schor- sing alle rechten aan het lidmaatschap verbonden, zonder dat de schorsing hem van zijn verplichtingen ont- slaat.
 5. De vereniging kan door haar leden niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan lichaam en goederen, ontstaan in verband met door de vereniging georgani- seerde evenementen, behoudens het in de wet bepaalde.
 6. Alle bergsport beoefenende leden dienen zorg te dragen voor een dekkende verzekering tegen bergsportongevallen en daaruit voortvloeiende kosten en voor leden, die door de vereniging zijn erkend als voorklimmer, daarenboven een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 9.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door de dood van het lid;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging namens de vereniging; deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap, bij de statuten gesteld, te voldoen; wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt; alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  4. door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 1. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Hiertegen is beroep bij de algemene vergadering mogelijk.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het eind van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddelijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het hele jaar verschuldigd.
 6. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen; deze schor sing vervalt indien deze niet op de volgende algemene vergadering wordt gevolgd door een voorstel tot ontzetting aan de algemene vergadering.

HET BESTUUR

Artikel 10.

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, die door de algemene vergadering in functie worden benoemd. De volgende functies dienen te allen tijde bezet te zijn: voorzitter, penningmeester en secretaris. De benoeming geschiedt uit de leden.
 2. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping van de algemene vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden moet voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
 4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het vorige lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keuze.
 5. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Een schorsing, die niet op de volgende algemene vergadering door een besluit tot ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.
 6. Elk bestuurslid treedt jaarlijks af op de algemene vergadering, als bedoeld in artikel 11 lid 2. De bestuursleden zijn direct herkiesbaar.
 7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:
  1. het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging, van het betrokken bestuurslid;
  2. bedanken.

BESTUURSTAKEN

Artikel 11.

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden het in het betreffende artikel vermelde minimum-aantal is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin in de open plaats(en) wordt voorzien.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is, met inachtneming van het in lid 5 be- paalde, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrij ging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeen- komsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een ander verbindt.
 5. Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene vergadering nodig voor:
  1. besluiten als bedoeld in lid 4;
  2. het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen;
  3. het doen van uitgaven boven een bedrag, vast te stellen bij huishoudelijk reglement;
  4. het aangaan van verbintenissen die, op geld gewaardeerd een bedrag, vast te stellen bij huishoudelijk reglement, te boven gaan.
 1. Op het ontbreken van goedkeuring voor de besluiten genoemd onder b. tot en met d. kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12.

De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door de voorzitter en een ander bestuurslid tezamen.

JAARVERSLAG REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 13.

 1. Het bestuur is verplicht van de financiële toestand van de vereniging zodanige aantekening te houden, dat daaruit altijd haar rechten en plichten kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van die termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen jaar gevoerd bestuur. Na afloop van deze termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie, genaamd de controlecommissie, van ten- minste twee personen, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De controlecommissie onderzoekt de reke- ning en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
 4. Het bestuur is verplicht aan de controlecommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, (haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te vertonen) en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 5. De last van de controlecommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere controlecommissie.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 14.

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of deze statuten aan het bestuur of een ander orgaan zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering de jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  1. het jaarverslag, rekening en verantwoording met het verslag van de controlecommissie;
  2. de benoeming van de controlecommissie voor het nieuwe verenigingsjaar;
  3. de benoeming van het bestuur;
  4. de begroting voor het lopende verenigingsjaar.
 1. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 2. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste vijf leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien binnen twee weken geen gevolg wordt gegeven aan het verzoek kunnen de verzoekers zelf tot die oproeping overgaan, op de wijze als voorzien in artikel 18.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 15.

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden en bestuursleden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden. In afwijking van het vorenstaande hebben geschorste leden toegang tot de algemene vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en zijn zij bevoegd daarover het woord te voeren.
 2. Over toelating van andere personen dan de in lid 1 bedoelden beslist de algemene vergadering.
 3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
 4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een lid kan als gemachtigde niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP, NOTULEN

Artikel 16.

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging. Ontbreekt de voorzitter dan treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de sekretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De notulen of het proces-verbaal worden ter beschikking van de leden gesteld.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17.

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. Bij schriftelijke stemming wordt door de vereniging ter vergadering voor de stemming een stemburo benoemd, dat beslist over de geldigheid der uitgebrachte stemmen en de uitslag der stemming bekend maakt. Van dit stemburo kunnen noch bestuursleden, noch personen (persoon) over wie gestemd wordt, deel uitmaken. In het stemburo zitten twee leden.
  Als ongeldig worden beschouwd:
  1. ondertekende stembriefjes;
  2. onleesbare stembriefjes;
  3. stembriefjes die niet vooraf door het stemburo zijn gewaarmerkt.
 1. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met vostrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 2. Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden beschouwd als te zijn van onwaarde en worden bij het bepalen van een meerderheid niet meegeteld.
 3. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, vindt een herstemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Ingeval twee of meer personen bij een stemming eenzelfde aantal stemmen hebben verkregen beslist het lot.
 4. Bij staking der stemmen over andere zaken dan bedoeld in lid 5 is het voorstel verworpen.
 5. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

BIJEENROEPING VAN EEN ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18.

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste tien dagen.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde omtrentstatutenwijziging of ontbinding.

MATERIAALDEPOT

Artikel 19.

 1. De vereniging onderhoudt een materiaaldepot ten behoeve van de bergsportactiviteiten. Ten aanzien van exploitatie en uitleningen gelden in het huishoudelijk reglement vast te stellen regels.
 2. Een materiaalcommissaris voert het beheer over het depot. De wijze van benoeming van de materiaalcommissaris wordt geregeld bij huishoudelijk reglement.

STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 20.

 1. In de statuten van de vereniging kunnen geen veranderingen worden aangebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijzigingen van de statuten worden vastgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de algemene vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal leden tegenwoordig is. Is niet twee/derde van het aantal leden tegenwoordig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede algemene vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige algemene vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige leden, kan worden besloten mits met een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking, dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van deze akte is ieder bestuurslid zelfstandig bevoegd.
 5. Statutenwijziging of ontbinding der vereniging kan geschieden op voorstel van het bestuur of op een door tenminste vijf leden bij het bestuur schriftelijk ingediend voorstel. Bij ontbinding van de vereniging op voorstel van het bestuur of van tenminste vijf leden is het bepaalde in leden 1, 2 en 3 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
 6. De vereniging wordt eveneens ontbonden door:
  1. insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
  2. de rechter, in gevallen door de wet bepaald;
  3. het geheel ontbreken van leden.

Artikel 21.

 1. In het geval van ontbinding van de vereniging is het bestuur of zijn de overblijvende leden of is het laatst overblijvende lid met de vereffening belast, behalve wanneer de vereniging niet is ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. De vereffening geschiedt dan door de krachtens de wet aan te wijzen personen.
 2. Eigendommen van de vereniging en de in kas zijnde gelden worden in overeenstemming met het doel van de vereniging besteed.
 3. De algemene vergadering moet beslissen welke bestemming aan een eventueel batig saldo zal worden gegeven.

INWENDIGE DIENST VAN DE VERENIGING

Artikel 22.

Alles wat de inwendige dienst van de vereniging betreft, wordt geregeld bij huishoudelijk reglement, door de algemene vergadering vast te stellen. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten.

Artikel 23.

Vaststelling en wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts geschieden bij besluit van de algemene vergadering, genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien op een algemene vergadering een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement behandeld zal worden, dient in de oproep tot de algemene vergadering de plaats aangegeven te worden, waar de woordelijke tekst van het voorstel ter inzage gelegd is.

SLOTBEPALING

Artikel 24.

In alle gevallen, waarin deze statuten, de wet of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

De komparante is mij, notaris, bekend.

Deze akte in minuut opgemaakt is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de komparante heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

De komparante heeft met mij, notaris, deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing ondertekend. (getekend) E.M. Stigter, J.P. van Harseler.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT